Wolontariat hospicyjny
uczniów
Współpraca V LO w Gdyni
ze Stowarzyszeniem Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni
Hospicjum nie zajmuje się leczeniem pacjentów…
Czy to oznacza, że się poddajemy?
Uprzedzenia na temat hospicjum…
SKIEROWANIEDOHOSPICJUMSTACJONARNEGO
ORZECZENIELEKARSKIE
Przeciwwskazaniemdoumieszczeniawhospicjumsą:chorobyzakaźne,narkomania,choroby
psychicznepowodującezagrożeniedlazdrowiaiżyciaosobyubiegającejsięoumieszczenie
whospicjumlubosóbzjejotoczenia.
I.Imięinazwiskochorego……………………………………………………………...............
PESEL………………………………………………………………………………………...
Seriainumerdowoduosobistego…………………………………………………………….
Dataimiejsceurodzenia……………………………………………………………………...
Dokładnyadres……………………………………………………………………………….
Telefonkontaktowy…………………………………………………………………………..
II.Aktualnerozpoznanielekarskieiweryfikacjahistopatologiczna…………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Skierowanie do hospicjum
Filozofia hospicyjna
Dzisiejszehospicjumuważaprocesumieraniazanieodłączną
częśćżyciaiskupiasięnapoprawiejakościostatnichdni
pacjenta.
Hospicjumafirmujeżycieianinieprzyspieszaaninieprzedłuża
umierania.
Zespółhospicyjnykierujesięnadziejąiwiarą,żeprzez
odpowiedniąopiekęiwspieranieopiekunówchorzyiichrodziny
będąwstaniewmiaręprzygotowaćsiędośmierci.
Hospicjumuważa,żeludzkiwzrostirozwójjestżyciowym
procesem.Starasięzachowaćipromowaćpotencjałdowzrostu
tkwiącywchorychiichbliskichpodczasostatniejfazyichżycia.
Hospicjumoferujeopiekępaliatywnąwszystkim,niezależnie
odwieku,płci,narodowości,rasy,przekonań,seksualnej
orientacjiimożliwościfinansowychopiekunów.
Hospicjum skupia się na opiece paliatywnej,
czyli uśmierzaniu bólu:
fizycznego
psychicznego
socjalnego
duchowego
medyczni
niemedyczni
akcyjni
3 typy wolontariuszy:
WOLONTARIUSZE MEDYCZNI
POMOC PIELĘGNIARKOM
CZYTANIE PACJENTOM
TOWARZYSZENIE
WYPROWADZANIE NA SPACER
ROBIENIE ZAKUPÓW
i inne
WOLONTARIUSZE NIEMEDYCZNI
SPRZĄTANIE
PODLEWANIE KWIATÓW
PRACA BIUROWA,
KUCHNIA,
PRALNIA I MAGIEL,
OGRÓD
i in.
WOLONTARIUSZE AKCYJNI
JesttoprogramstworzonyprzezFundację
MarieCurieCancerCarezEdynburga
wWielkiejBrytaniipomagającąnieuleczalnie
chorymnaraka.
Celemprogramujestpozyskiwanieśrodków
napotrzebyhospicjów,propagowanieidei
hospicyjnejwspołeczeństwieoraz
utrzymywaniehospicjów.
Akcjatamanamprzypominaćoludziach
cierpiących,oczekującychodnaspomocy
iopiekiwtrudnymokresieodchodzenia.
Czym są POLA NADZIEI?
Kwiat żonkila poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia
nam wyższe cele istnienia, przypomina o kruchości i ulotności życia.
Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe
życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej symbolizował triumf
poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią.
Dziś żółty żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą
nowotworową.
Nasza Szkoła sąsiaduje i od wielu lat współpracuje z Hospicjum św.
Wawrzyńca w Gdyni, a od 2013 r. również z pierwszym na
Pomorzu Dziecięcym Hospicjum „Bursztynowa Przystań”.
Jest to REGULARNA pomoc, która polega na comiesięcznych
przedsięwzięciach. Angażujemy się zarówno w akcje
proponowane przez Hospicjum, jak i zainicjowane przez samą
Szkołę.
WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA
Wmurowujemy kamień węgielny pod nowe
Hospicjum Dziecięce „Bursztynowa Przystań”
W akcje angażują się zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele Szkoły
(przede wszystkim wychowawcy).
Już w 2002 roku uczennice naszej Szkoły –
Joanna Spychalska
i Anna Andrzejczak,
jako oddane wolontariuszki Hospicjum, znalazły
się w finale Konkursu Ośmiu Wspaniałych
Gdynian. Ania zdobyła główną nagrodę i prawo
do reprezentowania Gdyni na szczeblu
ogólnopolskim.
Natomiast w 2012 jedną z 8 wspaniałych gdyńskiej
edycji została nasza wolontariuszka Magdalena
Ułanowicz.
Od 2011 działa tu szkolna grupa
wolontariacka „Piątka dla Hospicjum”
Naszwolontariatma
charaktergłównieakcyjny,
uczestniczymywróżnego
rodzajuzbiórkachpieniędzy
naterenieSzkołyipozanią.
Niektórzyuczniowie
angażująsięrównież
wpomocnaterenie
Hospicjum(wolontariat
niemedyczny).
Tu dowiesz się o bieżących akcjach…
JEŚLI TY TEŻ CHCESZ POMAGAĆ,
DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU
DYSTRYBUCJA KALENDARZY
HOSPICYJNYCH
POLA NADZIEI
– INAUGURACJA
(sadzenie żonkili)
LISTOPADOWE
DNI HOSPICYJNE
KIERMASZE ŚWIĄTECZNE
NA TERENIE SZKOŁY
ŚPIEWANIE KOLĘD
DLA PACJENTÓW
ORSZAK TRZECH KRÓLI
DYSTRYBUCJA ULOTEK 1%
Dla Hospicjum
Z MORSAMI dla HOSPICJUM
BURSZTYNOWY KRAMIK, czyli akcja znanych i lubianych
na rzecz Hospicjum
POLA NADZIEI - FINAŁ
„PIĄTKA DZIECIOM” – akcja Samorządu Szkolnego
dla Bursztynowej Przystani
Z okazji Dnia Dziecka
WOLONTARIAT
NIEMEDYCZNY
NA TERENIE
HOSPICJUM
OPRAWA
LITURGICZNA
MSZY ŚWIĘTEJ
Na terenie Hospicjum
dla dorosłych
Z MAŁĄ ANIĄ
- podopieczną
„Bursztynowej
Przystani”
POMOC RZECZOWA
dla „Bursztynowej Przystani”,
czyli regularna zbiórka środków czystości
i materiałów pielęgnacyjnych.
ZBIERAMY DLA HOSPICJUM
PLASTIKOWE NAKRĘTKI
WOLONTARIAT DAJE NAM DUŻO
RADOŚCI!!!
Every man must decide whether he will
walk in the light of creative altruism
or in the darkness
of destructive selfishness.
Martin Luther King Jr.