school and education

Sekretariat

58 625 44 68 

Rekrutacja

782134155 

V Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni                                                                               

Prudenter et cum Honore

Związani z morzem - regulamin

 

PROJEKT ZWIĄZANI Z MORZEM V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI

REGULAMIN REKRUTACJI I MOBILNOŚCI

uczniów do projektu ZWIĄZANI Z MORZEM o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000130258 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów V LO w Gdyni w projekcie ,,Związani z morzem” realizowanym w ramach projektu: ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.
 2. Projekt ,, Związani z morzem” jest realizowany w V Liceum Ogólnokształcącym im. płk. St. Dąbka w Gdyni, ul. A. Dickmana 14, 81-155 Gdynia, zwanej dalej organizacją wysyłającą.
 3. Projekt trwa 18 miesięcy i jest realizowany w okresie od 10 grudnia 2023r. do 09.06.2025 r.
 4. Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespół projektowy, za przebieg rekrutacji zespół rekrutacyjny- powołany przez Dyrektora szkoły.
 5. Projekt jest skierowany do uczniów V LO w Gdyni, którzy spełniają warunki kwalifikacyjne, złożą formularze zgłoszeniowe i przejdą procedurę rekrutacyjną.
 6. Projekt zakłada udział uczniów V LO w Gdyni w jednej z 2 mobilności zagranicznych do partnerskich szkół zwanych dalej organizacjami przyjmującymi.
 7. Mobilności przewidują udział uczniów w działaniach projektowych trwających 12 dni (oraz 2 dni podróży).
 8. Program i harmonogram zajęć podczas mobilności zostanie przedstawiony i omówiony na spotkaniach przygotowawczych.
 9. W ramach projektu wsparcie otrzyma 28 uczniów zwanych dalej uczestnikami Projektu, w każdym z 2 wyjazdów może uczestniczyć 14 uczniów i 3 opiekunów.
 10. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednorazowego wyjazdu zagranicznego pod warunkiem, że nie korzystali wcześniej z takiej formy dofinansowania mobilności uczniów.
 11. Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w oparciu o zasady wsparcia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, czyli o tzw. mniejszych szansach oraz o potrzeby V LO w Gdyni rozpoznane i określone w ramach prac nad projektem i odbędzie się zgodnie z zasadami równości ze względu na płeć, wiek czy narodowość.
 12. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają wg. potrzeb wsparcie w postaci zajęć przygotowawczych: językowych, kulturowych, psychologiczno- pedagogicznych i geograficznych.
 13. Uczniowie zakwalifikowani do projektu są zobowiązani do pracy nad nim na każdym etapie jego realizacji, wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.
 14. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

II. CELE PROJEKTU.

 1. Projekt ma na celu wspieranie i poszerzenie całego procesu nauczania-uczenia się w V LO w Gdyni, w tym uczenia się języków obcych, kompetencji komunikacyjnych, cyfrowych, międzykulturowych uczniów, przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz uatrakcyjnienia dalszych inicjatyw szkoły.
 2. Ma na celu ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego.
 3. Projekt będzie rozwijać i tworzyć dobre praktyki na europejską skalę poprzez współpracę i wymianę doświadczeń oraz udział w następnych projektach unijnych a także promować korzyści płynące ze zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności dla uczniów i szkoły jako placówki, koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, otwartej na europejską ofertę edukacyjną.
 4. Uczniowie osiągną postawione cele poprzez pracę nad:
 • poznaniem środowiska geograficznego akwenów morskich i wybrzeży oraz ocenę poziomu zmian w środowisku wybrzeży morskich;
 • szukaniem sposobów na przeciwdziałanie niekorzystnym procesom zachodzącym na styku woda-ląd;
 • poznaniem rodzajów zagospodarowania wybrzeża morskiego i ocenę historycznych, społeczno-kulturowych zmian w kontekście zagospodarowania i wykorzystania środowiska morskiego;
 • promowaniem zrównoważonego rozwoju i zwiększaniem świadomości ekologicznej o środowisku morskim (badania, obserwacje przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz wymiana doświadczeń).

 III. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW.

 1. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona informacją skierowaną do uczniów i rodziców drogą tradycyjną i internetową. Rekrutacja uwzględniać będzie zasadę otwartości, równości, dostępności, zapobiegania dyskryminacji i wykluczania. Informacje na temat projektu (założenia, cele, planowane mobilności, zasady realizacji projektu, korzyści z jego realizacji) zostaną przekazane Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.
 2. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  1. Dyrektor/ wicedyrektor szkoły
  2. Koordynator projektu.
  3. Nauczyciel języka angielskiego.
  4. Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.
 3. Komisja Rekrutacyjna ogłasza termin rekrutacji i podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu kandydata na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz uzyskanej liczby punktów, decydującej o kolejności na liście rankingowej.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
 5. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję formularzu zgłoszeniowym (formularze dostępne będą w sekretariacie i na szkolnej stronie internetowej - po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd- załącznik nr 1).
 6. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Koordynatora projektu.
 7. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:
 • są uczniami klas II lub III V LO w Gdyni i należą do jednej z grup docelowych o tzw. mniejszych szansach (niepełnosprawność, trudności edukacyjne, przeszkody natury ekonomicznej, różnice kulturowe, problemy zdrowotne, przeszkody społeczne, przeszkody natury geograficznej);
 • posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie minimum podstawowym;
 • uczestniczą aktywnie w życiu szkoły lub klasy.

 IV. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA.

 1.  Komisja Rekrutacyjna wyłoni po 14 uczniów dla każdej mobilności oraz 4 uczestników rezerwowych.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi podstawę rekrutacji (załącznik nr 1).
 3. Kandydaci otrzymują punkty wg. kryteriów zawartych w formularzu zgłoszeniowym za: a/ wyniki nauczania, b/ autoprezentację, c/ rekomendację wychowawcy, nauczycieli uczących, organizacji szkolnych itp..(załącznik nr 2)
 1. Na postawie przyznanej punktacji zostanie utworzona lista rankingowa kwalifikująca po 14 kandydatów z najwyższą punktacją do udziału w mobilności, która zostanie ogłaszana najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego, prawo do wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.
 1. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający: datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, oraz lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.
 2. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych i internetowych a w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych warunkach, co pierwszy etap rekrutacji.
 3. Każdy uczestnik, bez podania przyczyny, może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na ręce Komisji. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z datą ogłoszenia wyników rekrutacji.
 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz znajdujące się na liście rezerwowej, po zakończeniu procesu rekrutacji oraz procedury odwoławczej, zostaną poinformowane o dalszej procedurze związanej z udziałem w projekcie, koniecznością podpisania stosownych dokumentów.
 5. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.
 6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń komisja rozpatrzy sprawę w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń i ogłosi ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia komisji w terminie do 1 tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej.
 7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po całkowitym zakończeniu rekrutacji, rodzice uczestnika, który zdeklarował się do wyjazdu podpisując stosowne dokumenty pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego).
 8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i Koordynatora projektu.

 V. DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE.

 1. Zakwalifikowani uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach organizacyjnych i przygotowawczych do wyjazdu i działań w partnerskiej szkole.
 2. Zajęcia przygotowawcze (rodzaj i ilość spotkań) zostaną dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez uczestników mobilności do Koordynatora projektu.
 3. Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z tematyką i omawianymi zagadnieniami poszczególnych mobilności oraz przygotowania przydzielonych zadań.

 VI. REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO.

 1. Uczeń uczestniczy w wyjeździe za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym przez Koordynatora zobowiązany jest dostarczyć potrzebne dokumenty tj:
  1. oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka,
  2. karta informacyjna,
  3. karta EKUZ,
  4. ksero paszportu,
  5. pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
 3. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki wyjazdu i przyjazdu.
 4. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w czasie realizacji programu mobilności.
 6. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się od grupy – bez zgody opiekuna oraz spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.
 7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program wyjazdu i harmonogram dnia.
 8. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub/i zniszczone przedmioty należące do uczestnika.
 9. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni ucznia.
 10. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
 11. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i Koordynatora projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Informacje o prowadzonej rekrutacji, regulamin projektu i wszelkie aktualności związane z projektem i mobilnością będą przekazywane kanałami tradycyjnymi i elektronicznymi (publikowane na stronie internetowej szkoły, przesyłane poprzez Librus, media społecznościowe) oraz w sposób ustalony z zainteresowanymi osobami.
 2. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje ucznia do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
 3. Dokumenty rekrutacyjne przechowuje Szkolny Koordynator projektu.
 4. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w zakresie rodzaju i ilości uczestników mobilności.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu jest Komisja Europejska.
 6. Osiągnięte przez uczniów kompetencje i kwalifikacje zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.
 7. Wszelkie uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań oraz opinie na temat pracy opiekunów, uczestnik ma prawo zgłaszać do Koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły.
 8. Koordynator z ramienia Organizacji wysyłającej sprawuje nadzór nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi projektu.
 9. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Koordynator projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.
 10. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy ucznia

Załącznik nr 2 - kryteria oceny uczniów

 

Zadzwoń

58 625 44 68