V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Kryteria rekrutacji 2022/23

KRYTERIA  REKRUTACJI  KANDYDATÓW DO  ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ W  V  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCY im. PŁK. STANSŁAWA DĄBKA  W  GDYNI W  ROKU  SZKOLNYM  2022 / 2023

Na podstawie:

 

Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni w roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje Scentralizowany Elektroniczny System Naboru. Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram będzie dostępny na stronach internetowych systemu oraz informatorach Urzędu Miasta. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej mają kandydaci z największą liczbą punktów.

Ustalam, co następuje:

I. OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2022 / 2023 powołane zostaną 4 oddziały klasy pierwszej dla absolwentów szkoły podstawowej:

Klasa A – Matematyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, informatyka lub geografia

Klasa B – Humanistyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Klasa C – Ratownicza
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Klasa D – Policyjna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Drugi język nowożytny do wyboru w każdej klasie to: język francuski, język rosyjski lub język niemiecki.

II. ZASADY REKRUTACJI

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę, łącznie, następujące kryteria:

  1. wyniki egzaminu;

  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki;

  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę, łącznie, następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III. KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

 1. Do szkół po szkole podstawowej w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.

 2. Terminy i sposób składania dokumentów ogłoszone zostaną przez zespół koordynujący dla miasta Gdyni.

 3. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po ósmej klasie.

 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych douzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200 pkt., w tym:

dla absolwentów szkoły podstawowej:

100 punktów, to punkty uzyskane w wyniku egzaminu po ósmej klasie, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 dla języka polskiego i matematyki, oraz przez 0,3 dla języka obcego nowożytnego.

b) 100 punktów, to punkty uzyskane:

 • za oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.);
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 • za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.).

   

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 1. z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas);
 2. z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wybranych przez Kandydata, spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki.

Przeliczanie ocen odbywa się wg następującej punktacji:

  • celujący - 18 pkt.

  • bardzo dobry - 17 pkt.

  • dobry - 14 pkt.

  • dostateczny - 8 pkt.

  • dopuszczający - 2 pkt.

    

 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 72 pkt.

5. Za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, Kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów, przy czym:

 1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty: od 1 do 10 punktów;
 2. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: 3 punkty. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI

 1. Rekrutacja do szkół po szkole podstawowej na rok 2022/ 2023 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu systemu internetowego.

 2. Podstawą przyjęcia kandydata do V LO jest uzyskanie kwalifikującej liczby punktów określonych w kryteriach przyznawania punktów lub posiadanie tytułu laureata, lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty, wydając stosowne zaświadczenie).

 3. Liceum prowadzi odrębną rekrutację do każdego profilu klas.

 4. Informacje dotyczące:

  a) typów klas;
  b) przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
  c) nauczanych języków obcych;
  d) przedmiotów punktowanych w danej klasie;
  e) kryteriów ex-aequo;
  f) charakterystyki (opisu) klas są dostępne także na stronie „Punktu Naboru” – lista klas.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie liceum (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronie internetowej www.vlogdynia.pl

TERMINY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (16 maja 2022 - 31 sierpnia 2022)

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie w V LO (jeżeli jest szkołą pierwszego wyboru) wygenerowanego wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 .

od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

od 24 czerwca 2022r. od godz. 9.00 do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022r.

5

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do V LO oraz dostarczenie:

 • 1 zdjęcie;
 • skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 22 lipca 2022r. od godz. 9.00 do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022r. do godz. 14:00

Terminarz postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

7

Złożenie w Y LO “Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2022” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 sierpnia 2022r. do 4 sierpnia 2022r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2022r.

9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), która jest do pobrania ze strony internetowej V LO lub w szkole;
 • 1 zdjęcie;
 • skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

od 17 sierpnia 2022r.

do 22 sierpnia 2022r. do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2022r.

 

 

 

Zadzwoń

58 625 44 68