school and education

Sekretariat

58 625 44 68 

Rekrutacja

782134155 

V Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni                                                                               

Prudenter et cum Honore

Kryteria rekrutacji 2024/25

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. PŁK. STANSŁAWA DĄBKA W GDYNI W ROKU SZKOLNYM 2024 / 2025

Na podstawie:

 • 131 ust. 2 i 3, 132, 134 ustawy z dnia 17 czerwca 2021 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431),
 • Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 29 stycznia 2024r. Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

Do szkół ponadpodstawowych w Gdyni w roku szkolnym 2024/2025 obowiązuje Scentralizowany Elektroniczny System Naboru. 

Szczegóły logowania się do systemu, tryb i harmonogram będzie dostępny na stronach internetowych systemu oraz informatorach Urzędu Miasta. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej mają kandydaci z największą liczbą punktów.

Ustalam, co następuje:

I. OFERTA EDUKACYJNA

W roku szkolnym 2024 / 2025 powołane zostaną 3 oddziały klasy pierwszej dla absolwentów szkoły podstawowej:

Klasa A – Humanistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Klasa B – Ratownicza – biologiczno-chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Klasa C – Policyjna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Drugi język nowożytny do wyboru w każdej klasie to: język francuski, język rosyjski lub język niemiecki.

II. ZASADY REKRUTACJI

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę, łącznie, następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę, łącznie, następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III. KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

1. Do szkół po szkole podstawowej w Gdyni obowiązuje scentralizowany, elektroniczny system naboru.

2. Terminy i sposób składania dokumentów ogłoszone zostaną przez zespół koordynujący dla miasta Gdyni.

3. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po ósmej klasie.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200 pkt., w tym:

dla absolwentów szkoły podstawowej:

a) 100 punktów, to punkty uzyskane w wyniku egzaminu po ósmej klasie, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 dla języka polskiego i matematyki, oraz przez 0,3 dla języka obcego nowożytnego.

b) 100 punktów, to punkty uzyskane:

 • za oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 pkt.);
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.);
 • za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 21 pkt.).3

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przyznawane z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) z języka polskiego i matematyki (do wszystkich klas);

b) z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wybranych przez Kandydata, spośród: języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki, informatyki.

Przeliczanie ocen odbywa się wg następującej punktacji:

 • celujący - 18 pkt.
 • bardzo dobry - 17 pkt.
 • dobry - 14 pkt.
 • dostateczny - 8 pkt.
 • dopuszczający - 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 72 pkt.

5. Za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, Kandydat może uzyskać co najwyżej 21 punktów, przy czym:

a) za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty: od 1 do 10 punktów;

b) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

IV. PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI

1. Rekrutacja do szkół po szkole podstawowej na rok 2024/ 2025 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu systemu internetowego.

2. Podstawą przyjęcia kandydata do V LO jest uzyskanie kwalifikującej liczby punktów określonych w kryteriach przyznawania punktów lub posiadanie tytułu laureata, lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty, wydając stosowne zaświadczenie).

3. Liceum prowadzi odrębną rekrutację do każdego profilu klas.

4. Informacje dotyczące:

 1. typów klas;
 2. przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
 3. nauczanych języków obcych;
 4. przedmiotów punktowanych w danej klasie;
 5. kryteriów ex-aequo;
 6. charakterystyki (opisu) klas są dostępne także na stronie „Punktu Naboru” – lista klas.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie liceum (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronie internetowej www.vlogdynia.pl

Prosimy o nieprzesyłanie skanów dokumentów z danymi wrażliwymi drogą elektroniczną.

TERMINY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (15 maja 2024 – 31 sierpnia 2024)

 

Zadzwoń

58 625 44 68