V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Moja szkoła przed pandemią

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Sympatycy VLO w Gdyni, konkurs "Moja szkoła przed pandemią" jest już na finiszu. Na pytanie "kto wygrał?" teraz jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć, ponieważ to WY zdecydujecie, która klasa zaprezentowała się najlepiej. O wygranej decydować będzie największa liczba lajków i udostępnień pod zdjęciem/filmem klasy na facebooku. Wygraną są pizze ufundowane przez Radę Rodziców VLO po powrocie do szkoły. 

Prezentacje klas

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa ratownicza

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW

 1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia lub dezynfekowania rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Każdy uczeń znajdujący się na terenie szkoły ma obowiązek posiadania przy sobie maseczki, którą zakłada w sytuacjach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic przez uczniów w przestrzeniach, w których jednocześnie przebywa dużo osób z różnych klas (np. korytarze podczas przerw, szatnia, stołówka poza czasem spożywania posiłku).
 5. W przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, biblioteka, sekretariat itp.) rekomenduje się noszenie maseczek lub przyłbic, nawet gdy nie ma tam wielu osób.
 6. Rekomenduje się zakładanie maseczek przez uczniów w sytuacji bezpośrednich kontaktów (rozmowy twarzą w twarz) z pracownikami szkoły.
 7. W gabinecie pielęgniarki obowiązuje noszenie maseczek.
 8. Podczas imprez szkolnych obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Z ich noszenia mogą być zwolnione osoby występujące, o ile zachowują dystans społeczny co najmniej 1,5 metra wobec publiczności.
 9. Należy pamiętać o konieczności zmieniania maseczki w przypadku jej dłuższego używania. Używane maseczki należy przechowywać w torebce foliowej i następnie zdezynfekować (np. uprać w temperaturze 60 stopni) przed ponownym użyciem.
 10. Rekomenduje się uczniom korzystanie z osobistych środków do dezynfekcji rąk (np. w tubce), by nie powodować gromadzenia siędużych grup przy dozownikach.
 11. Na zajęcia praktyczne z edukacji dla bezpieczeństwa należy przynosić maseczki i rękawiczki jednorazowe.
 12. Uczniowie powinni zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły i ze szkoły, w szczególności w środkach komunikacji publicznej (stosowanie skutecznie chroniących maseczek).
 13. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich
  domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 14. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny natychmiast założyć maseczkę. Nie mogą one uczestniczyć w lekcjach.
 15. Uczeń, który dostrzega u siebie objawy choroby, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi bądź zgłasza się do pielęgniarki.
 16. Zaleca się uczniom przebywanie na terenie szkoły –w miarę możliwości – w obrębie osób z własnej klasy i własnej grupy międzyklasowej, ograniczając do niezbędnego minimum inne kontakty z uczniami.
 17. Na klatce schodowej obowiązuje ruch prawostronny.
 18. Na terenie toalet uczniowskich może przebywać tyle osób, ile jest kabin + 2 osoby przy umywalkach + 2 osoby oczekujące w części z kabinami. Na terenie toalet rekomenduje się noszenie maseczek ze względu na małe rozmiary kabin i możliwy kontakt z osobami z różnych klas.
 19. Uczniowie podczas kolejnych lekcji odbywających się w tej samej sali nie zmieniają ławek, a nauczyciel wraz z dyżurnymi po skończonej zajęciach wdanej sali dezynfekują ławki oraz klamkę drzwi środkiem dezynfekującym używając jednorazowych rękawiczek, ręczników papierowych i maseczek.
 20. Uczniowie ograniczają pobyt w szatni i innych zatłoczonych miejscach do koniecznego minimum.
 21. Po przyjściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
 22. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki i nie powinni korzystać z cudzych
 23. Nie należy dzielić się z innymi własnym jedzeniem i piciem.
 24. Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw spędzanych na świeżym powietrzu.

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

       

Zadzwoń

58 625 44 68